Most Popular
New Features
โทร 02-694-7777
Thai
About Macquarie

ตารางราคา

เลือกชื่อย่อ DW : 
AAV28C1705A
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงด้านล่างนี้ เคลื่อนไหวเปรียบเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า -

ตารางราคาวันนี้

ตารางราคา 5 วันทำการ

ราคาเสนอซื้อของหลักทรัพย์อ้างอิง DW Bid DW Offer Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง
วันหยุดราชการ
Roll-over date*

*วันที่เปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้เปรียบเทียบในตารางราคานี้

หลักทรัพย์อ้างอิง
AAV
Effective gearing(X)
5.7
ประเภท
CALL
Delta(%)
40.9
ราคาใช้สิทธิ
6.746
Implied Volatility(%)
65.3
Ratio
0.30085
วันซื้อขายสุดท้าย
08 May 17

1. ราคา DW ที่แสดงไว้เป็นราคาโดยประมาณ และเป็นการเปรียบเทียบกับช่วงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่ระบุตามช่วงเวลาทำการซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงช่วง Pre-opening รอบเช้าและบ่าย และ Auction ทั้งนี้ ราคา DW มิได้เป็นการประกันราคา หรือผลตอบแทนของ DW ที่เสนอขายไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต แมคควอรีขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงราคา DW ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงสิทธิ์ในการพิจารณา หลักเกณฑ์และงื่อนไขในการรับซื้อคืนหรือขายเป็นรายกรณี

2. ราคาของ DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สัมพันธ์กับราคา DW ดังกล่าว อันเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น 1) สภาพคล่อง ความผันผวนของราคา DW และราคาหลักทรัพย์อ้างอิง รวมถึงภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 2) การซื้อขายของนักลงทุนตามอุปสงค์อุปทาน (demand-supply) ในตลาด 3) ความล่าช้าในการแสดงราคา และ 4) สิทธิประโยชน์ต่างๆของหุ้นอ้างอิง และปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ดูแลสภาพคล่อง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง หรือเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง และครบถ้วนก่อนการลงทุน

3. ราคา DW เป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น และมิได้เป็นการบอกให้ซื้อหรือขาย หรือเป็นการชักชวน การเสนอขาย และ/หรือการแนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ DW ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด แมคควอรีไม่มีภาระผูกพัน ไม่รับรองต่อความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือต่อการขาดทุนหรือการสูญเสียใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่งหมายรวมแต่ไม่จำกัดถึงการสูญเสียเงินลงทุน หรือการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Macquarie Securities (Thailand) Limited: “บริษัทฯ”) มิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

*ราคาดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ เป็นราคาของ SET50 Index Futures เนื่องจาก SET50 DW ที่ออกโดยแมคควอรี มีการชำระราคา ณ วันครบกำหนดอายุ โดยใช้ Final Settlement Price ของ SET50 Index Futures เป็นดัชนีที่ใช้ชำระราคา

All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของ Macquarie
ข้อกำหนดการใช้งาน
ติดต่อเรา
เปิดเว็บด้วยมือถือ
คำปฏิเสธ
ลิขสิทธิ์ (c) 2014 แมคควอรีกรุ๊ป จำกัด ABN 94 122 169 279 สงวนลิขสิทธิ์
ข่าวล่าสุด