โทร 02-694-7777
Thai
About Macquarie

คำปฏิเสธ

เว็ปไซต์นี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Macquarie Securities (Thailand) Limited) ("บริษัทฯ") (เลขทะเบียนบริษัท 0105539119915) ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รับความเห็นชอบอนุญาตให้เป็นผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แ่ห่งประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล หรือ แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเว็ปไซต์นี้

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น โดยข้อมูลต่างๆ ในที่นี้รวมถึงตัวอย่างการคำนวณต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด โดยข้อมูลที่ปรากฎในเว็ปไซต์นี้ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทฯได้รับ จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเว็ปไซต์นี้จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็ปไซต์นี้

บริษัทฯ เป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรี และมี Macquarie Financial Holdings Limited ("MFHL") เป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ ดังนั้น การอ้างอิงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแมคควอรีจะหมายถึงบริษัทฯ ("MACQ") เท่านั้น บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดถือเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหรือผู้กระจายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของแมคควอรีเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่่กล่าวถึงในเว็ปไซต์นี้ได้จาก www.macquarie.com/disclosures .

All market data is delayed 15 mins unless otherwise indicated by timestamp
ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของ Macquarie
ข้อกำหนดการใช้งาน
ติดต่อเรา
เปิดเว็บด้วยมือถือ
คำปฏิเสธ
ลิขสิทธิ์ (c) 2014 แมคควอรีกรุ๊ป จำกัด ABN 94 122 169 279 สงวนลิขสิทธิ์
ข่าวล่าสุด